X
تبلیغات
رایتل
دوشنبه 26 تیر‌ماه سال 1385

کسب و کار بر بال اندیشه

 

از فراسوی مرزها ی هر ملت متمدن هر جا که با زبان انسانی گفتگو می شود ویا بازارهای تجارتی برپا هستند سیم های برق همانند شبکه ای تنیده از تپش قلبها  پیام های مردم را با همان زبان خودشان جابجا می

از فراسوی مرزها ی هر ملت متمدن هر جا که با زبان انسانی گفتگو می شود ویا بازارهای تجارتی برپاهستندسیم های برق همانند شبکه ای تنیده از تپش قلبها  پیام های مردم را با همان زبان خودشان جابجا می   کند.

 

 

از فراسوی مرزها ی هر ملت متمدن هر جا که با زبان انسانی گفتگو می شود ویا بازارهای تجارتی برپا هستند سیم های برق همانند شبکه ای تنیده از تپش قلبها  پیام های مردم را با همان زبان خودشان جابجا می

از فراسوی مرزها ی هر ملت متمدن هر جا که با زبان انسانی گفتگو می شود ویا بازارهای تجارتی برپاهستندسیم های برق همانند شبکه ای تنیده از تپش قلبها  پیام های مردم را با همان زبان خودشان جابجا می   کند.

اگر امروزه از دوستان بپرسید که چرا برای ارتباط با دیگران از تلفن استفاده می کنند و یا برای سرگرمی و آگاهی از خبرها به تماشای تلویزیون می نشینند اینگونه پرسش ها را بی مورد وخنده دار می پندارند . اگر بپرسید با الگوی زندگی با نیروی برق عادت کرده اید می کنند که پاک دیوانه شده اید . در کشورهای توسعه یافته صنعتی مردم ابزار برق را عادی می دانند و به راحتی از آن ها استفاده می کنند . ولی کسانی که در سن پنجاه سالگی هستند  زمانی را به خاطر می آورند که خانواده های اندکی دستگاه تلویزیون داشتند .پدر بزرگان ما به خوبی به یاد دارند که بسیاری از روستاهای آمریکا از برق محروم بوده اند . شاید اندک افرادی هنوز زنده باشند که بی برقی شهر های بزرگ را نیز به خاطر دارند . تلگرا ف یک سده پیش در نقش وسیله ی ارتباطی پرشتاب گو شه ها ی جهان را به هم پیوند زد . بیش از 100 سال به طول کشید تا الگوی زندگی برقی جا بیفتد و چهره ی تمدن را دگرگون سازد .

هنگامی که برای نخستین بار خیابان ها و خا نه ها سیم کشی شدند  تنها به منظور ایجاد روشنایی بود .نیروی پنهان و دگرگون ساز برق را کسی نمی شناخت . چراغ های برقی پرنورتر  تمیزتر و ایمن تر وانعطاف پذیر تر از چرا غ ها ی نفتی گازی و یا شمع بودند . پس از برپا شدن ساختار زیر بنایی  ابزاری اختراع شدند که با نیروی برق کار می کردند . یخچا ل های برقی گرامافون دستگاه های خنک کننده ومانند این ها ابزار نوینی بودند که نیازهای فن آوری زمان را برآورده کردند . انقلابی ترین ابزار برقی  تلفن رادیو  و تلویزیون هستند . این وسایل تبزه الگو و شکل زندگی و اقتصاد ما را دگرگون کردند . مردم پس از بر پا شدن ساختار زیر بنایی برق  حتی خواب این ابزار را هم نمی دیدند.

از آن جایی که اینترنت در نقش یک زیر بنای ارتباط گسترده جهانی به نیروی برق وابسته است  پاره ای پذیرش آن را دنباله الگوی زندگی برقی به حساب می آورند . ولی اینترنت روش تازه ای از زندگی را پیش پای ما می گذارد . که می تواهن الگوی تار عنکبوتی نامید . این الگوی نو همانند الگوی رندگی برقی  ویژگی هایی دارد که نوآوری و اختراع ابزار بی سابقه از آن جمله است . از آن جایی که زیر بنای ارتباطات پرشتاب تا اندازه ی زیادی آماده شده است نرم افزرا ها وسخت افزار هایی بر پایه ی آن ساخته خواهند شد که الگوی زندگی ما را دوباره ذگرگون می سازند . ابزار هوشمندی هم چون رایانه ی شخصی روز به روز توانمندتر و ارزان تر می شوند . این ابزار قابل برنامه ریزی هستند از این رو کاربردهای فراوان و گونا گونی خواهند یافت . در خلال یک دهه ی آینده بیشتر ایالات متحده و بسیاری از دیگر کشورهای جهان الگوی زندگی تار عنکبوتی را بر می گزینند. این مردم برای سرگرمی دریافت خبرها آموزش و ارتباطات به شبکه ی تار عنکبوتی روی خواهند آورد . الگوی یاد شده به گونه ای عادی خواهد شد که ما امروزه با کسی که گفتگو می کنیم  و یا کالایی را سفارش می دهیم شبکه ی تار عنکبوتی وظیفه ی پرداخت صورتحساب ها اداره امور مالی تماس با پزشک وانجام هر گونه داد وستدی را به عهده خواهد گرفت . مردم به صورت طبیعی  یک ابزار الکترونیکی کوچک به همراه خواهند داشت که در هر زمان ومکانی توان ایجاد ارتباط و انجام کارهای گوناگون را دارد .


 

اگر امروزه از دوستان بپرسید که چرا برای ارتباط با دیگران از تلفن استفاده می کنند و یا برای سرگرمی و آگاهی از خبرها به تماشای تلویزیون می نشینند اینگونه پرسش ها را بی مورد وخنده دار می پندارند . اگر بپرسید با الگوی زندگی با نیروی برق عادت کرده اید می کنند که پاک دیوانه شده اید . در کشورهای توسعه یافته صنعتی مردم ابزار برق را عادی می دانند و به راحتی از آن ها استفاده می کنند . ولی کسانی که در سن پنجاه سالگی هستند  زمانی را به خاطر می آورند که خانواده های اندکی دستگاه تلویزیون داشتند .پدر بزرگان ما به خوبی به یاد دارند که بسیاری از روستاهای آمریکا از برق محروم بوده اند . شاید اندک افرادی هنوز زنده باشند که بی برقی شهر های بزرگ را نیز به خاطر دارند . تلگرا ف یک سده پیش در نقش وسیله ی ارتباطی پرشتاب گو شه ها ی جهان را به هم پیوند زد . بیش از 100 سال به طول کشید تا الگوی زندگی برقی جا بیفتد و چهره ی تمدن را دگرگون سازد .

هنگامی که برای نخستین بار خیابان ها و خا نه ها سیم کشی شدند  تنها به منظور ایجاد روشنایی بود .نیروی پنهان و دگرگون ساز برق را کسی نمی شناخت . چراغ های برقی پرنورتر  تمیزتر و ایمن تر وانعطاف پذیر تر از چرا غ ها ی نفتی گازی و یا شمع بودند . پس از برپا شدن ساختار زیر بنایی  ابزاری اختراع شدند که با نیروی برق کار می کردند . یخچا ل های برقی گرامافون دستگاه های خنک کننده ومانند این ها ابزار نوینی بودند که نیازهای فن آوری زمان را برآورده کردند . انقلابی ترین ابزار برقی  تلفن رادیو  و تلویزیون هستند . این وسایل تبزه الگو و شکل زندگی و اقتصاد ما را دگرگون کردند . مردم پس از بر پا شدن ساختار زیر بنایی برق  حتی خواب این ابزار را هم نمی دیدند.

از آن جایی که اینترنت در نقش یک زیر بنای ارتباط گسترده جهانی به نیروی برق وابسته است  پاره ای پذیرش آن را دنباله الگوی زندگی برقی به حساب می آورند . ولی اینترنت روش تازه ای از زندگی را پیش پای ما می گذارد . که می تواهن الگوی تار عنکبوتی نامید . این الگوی نو همانند الگوی رندگی برقی  ویژگی هایی دارد که نوآوری و اختراع ابزار بی سابقه از آن جمله است . از آن جایی که زیر بنای ارتباطات پرشتاب تا اندازه ی زیادی آماده شده است نرم افزرا ها وسخت افزار هایی بر پایه ی آن ساخته خواهند شد که الگوی زندگی ما را دوباره ذگرگون می سازند . ابزار هوشمندی هم چون رایانه ی شخصی روز به روز توانمندتر و ارزان تر می شوند . این ابزار قابل برنامه ریزی هستند از این رو کاربردهای فراوان و گونا گونی خواهند یافت . در خلال یک دهه ی آینده بیشتر ایالات متحده و بسیاری از دیگر کشورهای جهان الگوی زندگی تار عنکبوتی را بر می گزینند. این مردم برای سرگرمی دریافت خبرها آموزش و ارتباطات به شبکه ی تار عنکبوتی روی خواهند آورد . الگوی یاد شده به گونه ای عادی خواهد شد که ما امروزه با کسی که گفتگو می کنیم  و یا کالایی را سفارش می دهیم شبکه ی تار عنکبوتی وظیفه ی پرداخت صورتحساب ها اداره امور مالی تماس با پزشک وانجام هر گونه داد وستدی را به عهده خواهد گرفت . مردم به صورت طبیعی  یک ابزار الکترونیکی کوچک به همراه خواهند داشت که در هر زمان ومکانی توان ایجاد ارتباط و انجام کارهای گوناگون را دارد .


نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد